είναι – υπάρχει

είναι - υπάρχει

Choose the correct word.

Share!